HOMƎ ^ ᗩᖇCHIVƎ ^ Ǝ-MᗩIL ^ CMᗩTHEME ^ PᖇOFILƎ

دوشنبه دوازدهم تیر 1391
پُــست ثــآبت

خـوُشَ اْوُمـَدےْ رفیـقَ  . . .

لیــــدی مغرور بــــــرگشـــتـــ

اما این باااار


1- مغرورتر از همیشه

2- تنها تر از همیشه

3- رها تر از همیشه


تو این مدت خیلی چیزا یاد گرفتم . خیلیا دستشون رو شد

اونایی که مدعی بودن دوسم ندارن فهمیدم چقد دوسم دارن . اوناییم که میگفتن دوسم دارن چه

زیبا فهمیدم دوسم ندارن که هیچ....  !!حالا فقط ارامش میخوام


23:39 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393
رفته ای ؟؟؟
بعضی ها بهش میگن قسمت...

اما من تازگیها بهش میگم :به درک... 

15:29 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ

ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ

ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ

ﮐﻮﻓﺖ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ,ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺕ ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﺕ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ

ﻓﮏ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ ﯾﺎ ﻓﮏ ﮐﻦ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﻡ ﻗﺪﯾﻤﯿﻪ , ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ....


نگاره: ‏ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ
ﺗﯿﮏ ﺯﺩﻥ
ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ
ﮐﻮﻓﺖ
ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ,ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﺕ ﺷﯿﻄﻨﺘﺎﺕ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ
ﻓﮏ ﮐﻦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ ﯾﺎ ﻓﮏ ﮐﻦ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﻡ ﻗﺪﯾﻤﯿﻪ , ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ  ^_^ <3
maRjan‏
22:58 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
سه شنبه هشتم بهمن 1392

 بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ 

  روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛  

  بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد 

  برآی نِگآه کَردَنمـــ

    כֿـَندیدنمـــ  

  اَذیتـــ کردَنمــــ 

  برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی 

  روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ

در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود  

  می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم "هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد

12:48 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
سه شنبه هشتم بهمن 1392

گاهی وقت ها دلت می خواهد

با یکی مهربان باشی ،

دوستش بداری و برایش چای بریزی .

گاهی وقت ها ، دلت می خواهد یکی را صدا کنی ،

بگویی سلام ، می آیی قدم بزنیم ؟!

گاهی وقت ها دلت می خواهد یکی را ببینی

شب بروی خانه بنشینی ، فکر کنی و کمی برایش بنویسی.

گاهی وقت ها،

آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد !

12:41 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392

هی لعنتی بوی پاییز میاد میفهمی؟!
 
بوی بارون
 
برگ ریزون
 
سوز هوا
 
میفهمی؟
 
تنهایی سرد
 
امید کاذب به بهار
 
میفهمی؟
 
میخام بدم بیاد از پاییز رفیق
 
میفهمی؟
 
همونقدر ازش بدم بیاد که دوسش دارم
 
این تضاد رو میفهمی؟
 
راستی
 
به دخدرت بگو:
 
هوای بارونی اصلا هم دونفره نیست!
 
لامصب خوراک پیاده روی تنهایی هوای بارونی
 
میخام از بارونم بدم بیاد
 
میخوام دیگه دونفره چتر بیگیریم دستمون
 
چون منم مثه تو از بارون بدم میاد
 
هی آسمون
 
ارومتر
 
من میخام تمرین کنم
 
تااز پاییز و باروناش بدم بیاد
 
به نظرت میشه؟
 
یا امیدبیخوده؟!

15:47 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392

مــَــטּ هَــــر روز وَ هَـــر لَـــحـظِـہ نِــگُــرانـَـت مے شَـوَم

کِہ چـِہ مےکُنے؟

کُــجایے؟

دَر چـِہ حــالـے؟

پـَنجَـره اُتـاقَـم را بــاز مــےکُـنَـم وَ فَــريـاد مـے زَنَــم

تـَـنــهــآیــیـَت بَــرآے مَــטּ غُـصِّـہ هـايَـت بَــرآے مَــטּ

هَـمـِـہ بُــغــض هـا

 اشکـهـايَــت بَــرآے مَــטּ

تُـو فَـقَـط بــِخَـنــد

آنَــقَــدر بُــلَــنـد تـا مَــטּ هَــم بـ ِـشـنَـــوَم

صِـــداے خَـــنـده هـايَـت را

صِـــداے هَـــمـيـشِـہ خــوب بــودَنَــت رآ

15:45 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392

دنیــــایِ مـــــن ،

" مجــــازی " اَش هم


غمگــــین بود ...

15:43 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392

هِق هِق بیخوב ؛

تـو آخریـלּ בیـבار ...

هـﮧ ! ㋡

بے خیال !

نـבیـב انگــار ...!

15:42 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
بـــﮧ گُمـــــــــانَــــــــم ...

جنس دُعـــــــــاــے مـــــــا مَـــــــــرغـــــوبــــــ نیستـــــــــــ

ڪـﮧ بـــﮧ آسمـــــــــآכּ نمـــے رسَـــــב...

15:40 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392

گاهی نباید دید ،

گاهی نباید گفت ،

گاهی نباید ماند ،

گاهی نباید بود ...

درست ؛

اما این گاهی برای من شده همیشه ...

15:40 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه بیست و نهم شهریور 1392
√ چقدر پای این #کامپیوتر با این آهنگ های ماتم زده اشک بریزم

 برای خودم که #آدم نمی شوم ؟! ...

تمام هم نمی شوم !... تمام هم نمی شوی !...

من #چقدر این آهنگ ها را زیر و رو کنم و باز تمام نمیشوم ...

 و چقدر #خیال را از اول تا آخر هزار بار بروم

و باز تمام #نمی شوم ...

 باز #تمام نمی شوی ...
15:39 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392

من ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ،
ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﻏﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﻢ
ﺯﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ...!~

15:50 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392

براے خـودمـ مَردے شـُده امـ ... !


ایـטּ روزهـآ در


سڪوت سرسخـت ،


بے صـدآ گـریــہ میڪنـمـ ...


ولـے ...


دنیـآ


مـوآظبـمـ بـآش !


قـلبـمـ هـنـوز زنـآنــہ مے تـَپـد ....

13:29 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392
+آدَم مَستـــ بآشهِ وَلی...پَستـــ نَبآشهِ !!!


+گِریهِ هآی یهِ دختر تو خَنده هآیِ روتینِ..!!!


+قشنگیِ بَعضیآ به بَستهِ بودنِ دَهنشونهِ !!!


+مَریم مُقدَسَم که بآشی...این آدما فاحشتـــ میکُنن بآ نگآه هرزشون


13:27 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392
+ وقـتی سرت با دیگـران گـرمه ...!

وقـتی همه واسـت عزیز دل هستـن ...و قربون صدقشـون میری ...!

وقـتی سرگـرم خوشـی هات هستـی ...!

چـه اهمیتی داره من کـجام ...! ساکـت و تنها یه گوشه ای ایستادم ...!

و فقـط نگـاه می کنم ... حتی دیگـه شکـایت هم نمی کـنم ...! ... ...

شـاید بزودی ، وقتی سرتو برگردوندی، من بی صـدا رفـته باشم ...

13:26 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
پنجشنبه دهم مرداد 1392

سکوت می کنیم....

به یاد تمام "دوستت دارم" هایی که در گلو ماند !


سکوت می کنیم...


به احترام تمام خاطراتی که درودیوار زندگی را آذین بسته اند !


سکوت می کنیم...


برای لحظه ای بیشتر باهم بودنمان . . . .


و سکوت انگار سخت ترین کار ِ دنیاست !


سکوت می کنیم !


آخ !


دیدی چه شد ؟

من با همین کلمات سکوتم را شکستم....

12:36 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
چهارشنبه پنجم تیر 1392
مــטּ همیــטּ هســتَمـ ، اَهــلِ پــآیتخـتـ نیســـتَم ، بچـــه بــالاے  شهــر هَم نیستــَم ..

بــ ـه آرزوهــآیَمـ نرسیــ ـده اَم هنـــ ـوز روی هَمـ تلنـــبآر می شونـــد ..

بهتریـــטּ دوستــ ـَم .. عروسکـــی ســتـ بــآ چشمـــ ـآטּ دکمـــه اے ..

پــ ـدرَمـ ثروتـمــــند تریــטּ نیســـتـ .. امــا من ثروتــمند تریــטּ اَم کہ او رآ دارَمـ ..

در قصــ ـر زندگـ ـی نمیکنــ ـَم .. اُتــآقَمـ هم آنقـــ ـدرها بزرگـ نیســتـ ..

شبـ هــ ـآ زیـ ـر پتـ ـوی صورتــ ـی اَم با، لــالــایـــی هــآیِ دلنــوازِ مــآدرَم خوابــ ـَم میبرد ..

گــ ـرد و غبــ ـآری در دلـ ـمـ نیســـتـ و قلبــ ـَم پـآکـِ پــآکـ اَســـتـ .. گــآهی زیر نگاهِ سنگین خـ ـآنومِ چکمــه پوش نگـ ـاهِ

نــآفذَمـ  خَمــ اَســت .. ولــ ـی با لبخـ ـندِ مـ ـردِ نــآرنجـ ـی پــــ ـوش محلـه مـان دلشــ ـآد میشوم همـآن باعثـ می شود

که جـ ـآروی بزرگـ ـَش را به سختـ ـی روی زمیــ ـن بکشم تا کمــ ـکی کرده بآشَمـ ..

پنجــ ـره ی ســرد اُتـ ـآقَمـ هرگــ ـز باز نمـ ـی شود اما زوزه ی گربــه زیــ ـرِ شیروانــی مرا وادار می ســ ـآزد که

قسمتـ ـی از نــ ـآنِ به قـول مــ ـآدر برشتــ ـه اَم را با او تقسیـــ ـم کنــم ..

من همـ ـینـَم زندگـ ـی اَم پیچیــ ـده نیستـ سـ ـآده است .. خیلی .. آن قـ ـدر که نمی توانی فکرش را بکنـ ـی !

{مـטּ همیــטּ هســتَمـ و هیچ }

{من همین هستم و گـِله ای در کار نیست}

{مـטּ همیــטּ هســتَمـ و هیـچ}

23:55 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
یکشنبه دوم تیر 1392

آرے!

مـטּ

همــاטּ בختر تخـــس بــב اخلاق مزخرفمـکـــه همگـــاטּ میپنــבارنــב بتــے هستمـ


امــــا هماטּ هــا چـــه میــבاننــב


از دروטּ مـטּ ...


که کوهے از اِحسـ ـآسـ در آن مــבفوטּ


شـده اســتـ


مگــر دل کوچکــــ مـטּ


چقــבر تحمل دارد..؟..!


13:39 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
پنجشنبه سی ام خرداد 1392
نميخواهـم برگردي ؛
اين را به همه گفته ام ...

حتي خـودم ،

فقط نمي دانم چرا براي برگشتنت فـال مي گيرم . . . ؟

هنوز هم گاهـي يـادم مي رود
تـو ديگـر سهم دقايقـم نيستي ....
دل است ديگر ؛

سنگش نزن ، تحمـّل كن ...

زير سيل اينهمه درد

كمـ رم خـَم كه نه ؛

فقط كمي خـورد شده . . .


12:18 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
پنجشنبه سی ام خرداد 1392
    دلـــتنـگــے  یعنـــے :

 روبـه روے בریــــــا ایستــــاده باشــــےـ ؛ خـــاطـــرهے

 یه خیابـو خـــفـــــــہ ات کــنـ ـــہ

12:16 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
شنبه نهم دی 1391

گاهی انقدر دلتنگت میشوم

که اگر بفهمی

از نبودنت خجالت میکشی !

 


12:18 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
چهارشنبه ششم دی 1391

باز هم شب شد...

نمیدانم چه سری دارد این شب که با هربار آمدنش دنیایم را درست مثل خودش به سیاهی میکشاند!!!

شب که میشود گویی سراپا خیال میشوم

شب که میشود گویی من آن کودک بهانه گیری میشوم که میخواهد مادرش سر بربالین او بگذارد

شب که میشود گویی خاطرات لحظه به لحظه برایم زیرو رو میشود رست مثلِ زغال بر روی آتش

چه شبیست امشب  !!!

گویی برای من هرشب یلدا میشود...

گویی دلم به یک بارِ زخمهایش سر باز می کنند وداغها تازه میشوند

آهای ای شب

کی دست از کندن جانِ من برخواهی داشت

کی سنگینی تیشه ات را از ریشه ام دورخواهی ساخت!!

کی مرا ازین کابوس ابدی نجات خواهی داد

دیگر توانی در من نیست...

هرچه دارم مالِ تو

تنها یک شب آسوده ام گذار


ᵶ☺


 

20:51 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
شنبه دوم دی 1391
ما ازهرچه ترسیدیم به سرمان آمد!!


بیا کمی هم از خوشبختی بترسیم


 

نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..چــــیزی جــــ ـــ ـز

تـــنــهایی با من نیـــستـــــ

12:15 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
شنبه دوم دی 1391

ـه بــــه دیــروز هــایی کـــه بودی می اندیشــمــ
نــــه بـــه فـــــــرداهــایی کـــه شــایـد بیــــایی
میخـــــــواهـــم امـــروز را زنــدگـــی کــنــمــ
خواســـتی بــاش

خواســـتی نبــآش(مخاطب خاص)


 

 

 

زنــــــده بـه گــــور مــــی شـــــوم . . .
"مــــــــن"
تـــــــــنم . . .
هـــــمه احــــساسم . . .
ایــــــنجا . . .
هــــــــمین حــالا . . .
آخـــرین دریـــچه بـه ســـوی دنــــیا را هـــم کـــه بــــه روی ام بــــبـندی
"مــــــــن"
مــــــــرده ام!

12:14 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه یکم دی 1391

آنقـــَدر مــَرـا از ـرَفتنت نــَـترساטּ

قـــَرار نیست ـهَمیشه بمانیمـ 

روزے ـهَمه رَفتنـے ـاند

ماندَטּ به پاے کــَسے مَعرفــَت مے ـخواـهَد نــَه بهانه

حالـا مے ـگویَمـ بُلنـــد مے ـگویَمـ

رَفتـے به دَرکـ

لیاقت ـه مانـدَטּ نــَداشتے

10:7 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391

کلمات هم شده اند 

بازیچـــه مـــــــــــــن و تـــــــــــــو 

مـــــن برایِ تــــو می نویسم ... 

تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !!!


21:56 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391

" خوبی . . . ؟ "

گاهی با تمام تکراری بودنش . . .

غوغا می کند . . .

و در جوابش می توان بزرگ ترین دروغ ها را گفت . . .

" خوبم . . . "

 

21:56 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
جمعه هفدهم آذر 1391
آن روزها که با "تــــو" بودن بـــرایم آرزو بود

تمـــــام شد!

امروز با "تــــو" بودن یا نبودن فـــرقی ندارد

سیگــــار باشد...

یک خیـــــابان...

و برگهـــای زرد پاییــــزی...

من می روم تــــا دود کنم هستــــی ام را...


16:42 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖
دوشنبه ششم آذر 1391

گاهی دلت میخواد...

 همه بغضات از تو نگاهت خونده بشه که جسارت گفتن

 کلمه هارو نداری!اما یه نگاه گنگ تحویل می گیری و یه جمله مثل"چیزی

 شده؟؟اونجاست که بغضتو با یه لیوان سکوتت سر میکشی و با لبخند

 میگی: نه هیچی ....

19:3 ıl ✖لِــیْــבﮮسْـ√ـآטּ شــآیْـטּ✖